Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor diensten en opdrachten, verleend aan en uitgevoerd door Almere Consultant.

Aanbieding/Geldigheid

De algemene voorwaarden van Almere Consultant zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Almere Consultant.

Indien de offerte of het begeleidende schrijven van Almere Consultant niet in een andere termijn voorziet, zijn onze offertes maximaal 1 MAAND geldig.

Uitvoering

Onze offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie, die voor de juiste dienstverlening van de opdracht van belang is.

Documenten en gegevens, die wij nodig hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht, zullen immer èn tijdig door – of namens de opdrachtgever worden verstrekt. De opdrachtgever geeft derden die hij bij uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht anders dan in overleg
met Almere Consultant.

Indien Almere Consultant derden inzet op opdrachten gebeurt dat na informatie aan en overleg met opdrachtgever. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

Kosten en betaling

Onze offertes zijn altijd exclusief vervoerskosten. Deze vervoerskosten, gerekend per auto vanaf het kantooradres van Almere Consultant. Andere kosten zullen, voor zover niet rechtstreeks door de opdrachtgever betaald, afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd. Een tussentijdse verandering van het vergoedingen- en kostenniveau, die ons noodzaakt tot tariefsverandering, zal worden doorberekend, ook gedurende de opdracht.

Tenzij in de offerte andere betalingscondities worden vermeld zijn de facturen en declaraties van Almere Consultant betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen deze
termijn zijn ontvangen, is opdrachtgever, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vertragingsrente schuldig, ter hoogte van de wettelijke rente, berekend over het factuurbedrag per maand. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 21 dagen na factuurdatum, kunnen wij de uitvoering van de opdracht opschorten.

Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen laste. De
hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% over de eerste € 2.500 van het totaal te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de declaratie, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Als binnen het incassotraject niet betaald wordt, schakelt Almere Consultant een incassobureau in. De kosten hiervan worden bij u in rekening gebracht.

Duur en beëindiging van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning ook worden bepaald door factoren en omstandigheden, die geheel of gedeeltelijk buiten onze invloed liggen. Hoewel wij streven naar uitvoering van onze werkzaamheden conform planning, kunnen wij vooraf niet exact aangeven op welke datum en met welke inzet de opdracht is afgerond. Bij overschrijding van de streefdatum en/of de overeengekomen inzet zullen wij de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren.

De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat onze eindafrekening door de opdrachtgever is betaald. Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Almere Consultant totdat alle, door opdrachtgever uit welken hoofde dan ook, verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien de opdrachtgever of Almere Consultant kan aantonen dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd in overeenstemming met de offerte en eventueel later schriftelijk vastgelegde opdrachtspecificaties. Daarbij wordt door betrokken partijen een opzegtermijn van één maand in acht genomen.

Bij tussentijdse beëindiging worden alle door Almere Consultant verrichte werkzaamheden normaal vergoed zonder enige aanspraak of recht, van welke aard dan ook, voor de opdrachtgever. Over de opzegtermijn is opdrachtgever aan Almere Consultant een vergoeding verschuldigd gelijk aan het honorarium voor het aantal uren, dat voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging gemiddeld per maand door ons aan de opdracht is besteed.

Ieder der partijen is gerechtigd de opdracht zonder inachtneming van de opzegtermijn te beëindigen, indien de wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd, in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of de bedrijfsvoering staakt.

Aansprakelijkheid en overmacht

Hoewel Almere Consultant iedere opdracht zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoert kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte studies, verstrekte adviezen en eventuele implementaties.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige (gevolg-) schade, noch voor schade geleden door derden, waarvoor de opdrachtgever ons uitdrukkelijk vrijwaart. In geval van aansprakelijkheid van Almere Consultant, welke toegerekend kan worden aan opzet of grove schuld, bedraagt de schadevergoeding nimmer meer dan de door verzekeraar van Almere Consultant vastgestelde maximale uitkering vermeerderd met het eigen risico.

Indien de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden buiten toedoen van Almere Consultant zodanig veranderen, dat uitvoering van de
opdracht hierdoor redelijkerwijze niet mogelijk is, is Almere Consultant niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting. Tevens is Almere Consultant niet aansprakelijk voor schade van derden, hiervoor zal de opdrachtgever middels ondertekening van de overeenkomst Almere Consultant vrijwaren.

Geheimhouding en personeel

Almere Consultant is verplicht tot geheimhouding van alle informatie, die haar door de opdrachtgever als geheim is toevertrouwd of die haar bij de uitvoering van de opdracht als vertrouwelijke aangelegenheid ter kennis is genomen.

Evenzo zal de opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming onzerzijds, aan derden geen mededelingen doen over de offertes en contracten van Almere Consultant, dan wel onze offertes,contracten, werkwijzen, adviezen, rapporten, ideeën, vindingen, ontwerpen, methoden, beschrijvingen etc. ter beschikking stellen en/of openbaar maken. Deze blijven te allen tijde eigendom van Almere Consultant en vallen onder het auteursrecht.

In het belang van de opdracht kan Almere Consultant de samenstelling van het adviesteam wijzigen.

Andere Voorwaarden

Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Almere Consultant uitdrukkelijk schriftelijk zijn erkend en aanvaard.

Overige bepalingen

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Almere Consultant valt onder het Nederlands recht. Alle geschillen, die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een opdracht, danwel van nadere opdrachten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement Arnhem, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is
gevestigd.

Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van Almere Consultant niets uit door ons vervaardigde bescheiden worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijk bewerking.

October 2012 copyright Almere Consultant, alle voorgaande voorwaarden komen met het verschijnen van deze voorwaarden te vervallen.